SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Skontaktuj się z nami a uzyskasz wszelkie niezbędne informacje.

RODO

Ochrona danych osobowych osób załatwiających sprawy

w BIS-PAK Spółka z o.o. ul. Szczecińska 97, 78-300 Świdwin

 

[KLAUZULA INFORMACYJNA]

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO, BIS-PAK Spółka z o.o., zwana dalej Spółką informuje:

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIS-PAK Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 97, 78-300 Świdwin, której reprezentantem jest prezes zarządu spółki.

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 pkt. b RODO (podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą), przy czym w celach związanych z zatrudnieniem koniecznym i zasadnym będzie przetwarzanie przez Administratora danych szczególnych kategorii w zakresie wynikającym w szczególności z prawa pracy.
  • art. 6 ust. 1 c RODO (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) wyłącznie w celu realizacji zadań Spółki określonych przepisami prawa, w szczególności realizacja obowiązków związanych z profilem działalności Spółki, a także wystawianie faktur i dokumentów księgowych i podatkowych.

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom podejmującym czynności windykacyjne na rzecz Spółki, wykonującym obsługę rachunkową i administracyjną, obsługę prawną i BHP, obsługę informatyczną Spółki, pracownikom wykonującym usługi świadczone przez Spółkę na Pani/ Pana rzecz. Poza tym dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność. Przykładem takich podmiotów są min. Sądy Powszechne, Prokuratura, Policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez Administratora przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do  zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)

 

5. Według stanu prawnego na dzień 25 maja 2018 r. tj. na dzień rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO ma Pani/Pan prawo do:

  • Dostępu do swoich danych osobowych.
  • Sprostowania swoich danych osobowych.
  • Wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.
  • Usunięcia, ograniczenia lub wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  • Przenoszenia danych, uzyskania kopi danych osobowych.

 

6. Działalność Spółki jako przedsiębiorstwa produkcyjnego opiera się na przepisach prawa. Wyrażenie przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub realizacji innych usług świadczonych przez Spółkę.

 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w tym profilowaniu.


wróć